Monitorowanie losów absolwentów – podstawa prawna

Monitorowanie losów absolwentów – podstawa prawna

Znowelizowana Ustawa o szkolnictwie wyższym, obowiązuje od października 2011 roku, wprowadziła ona obowiązek monitorowania losów zawodowych absolwentów uczelni wyższych. Celem badania losy absolwentów jest zebranie danych na temat kompetencji absolwentów uczelni wyższych, zweryfikowanie procesu kształcenia w odniesieniu do wymogów rynku pracy, określenie jak wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie studiów wpływają na przebieg kariery zawodowej.

To pomoże bliżej poznać i zrozumieć zależności pomiędzy ofertą dydaktyczną, efektem kształcenia i procesem studiowania oraz ścieżkami karier zawodowych absolwentów.

Ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym w art. 13a. nakłada na uczelnie obowiązek monitorowania karier zawodowych swoich absolwentów „Uczelnia monitoruje kariery zawodowe swoich absolwentów w celu dostosowania kierunków studiów i programów kształcenia do potrzeb rynku pracy, w szczególności po trzech i pięciu latach od dnia ukończenia studiów”.

Badanie losy absolwentów – ankieta

Wyniki badań stanowią cenne źródło informacji, które umożliwia weryfikację i ocenę procesu studiowania i oferty dydaktycznej w odniesieniu do wymagań na rynku pracy oraz jest pomocne przy modyfikowaniu, doskonaleniu i dostosowaniu treści kształcenia do potrzeb rynku pracy.
Dzięki badaniom losy absolwentów zwiększa się także integracja uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Badania tego typu są cennym źródłem wiedzy nie tylko dla samej uczelni, ale także dla kandydatów na studia, studentów, absolwentów i pracodawców. Interesują cię szkoły wyższe w Polsce?

Monitoring losów absolwentów

Jest istotny z kilku powodów. Są to wzrost konkurencyjności na rynku pracy,  wzrost konkurencji między uczelniami, poszukiwanie nowych form pozyskiwania studentów. Badanie pozwala też na dokonanie oceny jakości kształcenia przez absolwentów niezależnych już od uczelni, z punktu widzenia ich kariery zawodowej.
Wnioski, wynikające z badania losów absolwentów, są wykorzystywane do oceny jakości kształcenia,  udoskonalania programów nauczania, tworzenia nowej oferty dydaktycznej, programów studiów oraz strategii uczelni.

Głównym celem uczelni jest wyposażenie studentów w wiedzę teoretyczną oraz w umiejętności praktyczne, które pozwolą na zdobycie zatrudnienia zgodnego z wykształceniem, posiadanymi kwalifikacjami i predyspozycjami, zatrudnienia, które stwarza warunki do samorealizacji oraz osiągnięcia przez absolwentów pożądanego statusu zawodowego i materialnego. Zdobyta na studiach wiedza i umiejętności powinny też sprzyjać dalszemu rozwojowi i doskonaleniu własnego warsztatu pracy poprzez samokształcenie lub dalszą naukę w różnych formach kształcenia ustawicznego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *