Ministerstwo zdejmuje obowiązek z uczelni

Losy absolwentów

MNiSW nie chce już dłużej nakładać na uczelnie obowiązku monitorowania losów absolwentów. Badaniem dalszych losów absolwentów zajmie się samo Ministerstwo.

Monitorowanie losów absolwentów

MNiSW w zmienionej ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym postanowiło zająć się badaniem dalszej kariery absolwentów, po zakończeniu przez nich kariery uczelnianej. Początkowo obowiązek ten nałożono na uczelnie wyższe, zgodnie z artykułem 13a, który jednak został uchylony.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego będzie prowadził ogólnopolski monitoring losów absolwentów, opierając się na danych z Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym oraz informacjach z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Uczelnie wyższe mogą oczywiście prowadzić własne badania dotyczące sytuacji absolwentów na rynku pracy.

Czy uczelnie badają dalsze losy swoich absolwentów?

Badanie przeprowadzone przez Biuro Analiz Sejmowych (marzec 2014 r.) dowodzi, że jeszcze przed zmianami w ustawie o szkolnictwie wyższym, ok. 30% uczelni prowadziło z własnej inicjatywy monitoring losów absolwentów. Po zmianach w przepisach, 80% uczelni w styczniu 2014 dysponowało już systemem służącym badaniu absolwentów, a pozostałe 20% było w trakcie prac nad jego wprowadzeniem. Niestety, mniej niż 1/3 uczelni udostępnia przeprowadzone badania opinii publicznej. Problemem jest również niepełny odzew na uczelniane badanie ze strony absolwentów. Przeciętnie w ankietach prowadzonych przez uczelnie bierze udział nieco ponad 40% absolwentów.

Badanie losów absolwentów – czy to ma sens?

Regularne weryfikowanie sytuacji absolwentów na rynku pracy jest niezwykle istotne. Dlaczego? Po pierwsze, dostarcza samej uczelni informacji dotyczących silnych i słabych stron prowadzonego przez nią systemu kształcenia. Ewentualne problemy absolwentów powinny stanowić czynnik skłaniający uczelnie do przyjrzenia się programowi kształcenia i wprowadzenia zmian ułatwiających przyszłym absolwentom dostosowanie do rynku pracy. Po drugie, takie badania, jeśli zostałyby udostępnione opinii publicznej, mogłyby okazać się nieocenione dla kandydatów na studia I i II stopnia podejmujących decyzje o wyborze kierunku studiów i uczelni.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *